નમસ્તે મિત્રો , આ શૈક્ષણિક બ્લોગ માં શિક્ષણ ને લગતી માહિતી મળી રહે તે માટે નાનો પ્રયાસ કરવા માં આવ્યો છે .. કોઈ પ્રકાર ના અપેક્ષા વગર લોકો ને ઉપયોગી માહિતી પૂરી પાડવા નો હેતુ છે. મને જણાવતા ખુશી થાય છે કે આ બ્લોગ દરેક શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકો ને એક પ્રેરણા પૂરી પાડશે ... @@સુવિચાર @@ માણસ જ્યાં સુધી બીન સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણમાં હોય છે ત્યાં સુધી આળસુ,ઢીલો અને શુષ્ક રહે છે પણ જેવું વાતાવરણ બદલાઈને સ્પર્ધાત્મક થાય છે તેવો તે તરવરતો અને જીવંત બની જાય છે. પડકાર માણસને જીવંત બનાવે છે માટે પડકારથી ડરો નહીં, તેનો સામનો કરો. .

ગુરુવાર, 19 સપ્ટેમ્બર, 2013

રવિવાર, 15 સપ્ટેમ્બર, 2013

આધાર કાર્ડ

 આધાર કાર્ડ :

How to check your Aadhaar enrolment status?

The top of your acknowledgement slip contains 14 digit enrolment number and the 14 digit date and time of enrolment. These 28 digits together form your temporary enrolment ID (EID).
Enter the 14 digit enrolment number and the enrolment date and time in the boxes provided link in below

Check Your Aadhaar Status : Click Here..
Now you can also check Aadhaar status by sending SMS as "UID STATUS <14 digit enrolment number>" (e.g. UID STATUS 12345678901234) to 51969. If your Aadhaar has been generated and SMS is sent from registered mobile then you will receive the Aadhaar number otherwise only current status will be communicated.

વિષેશ  માહીતી  માંટે  મફત  તોલ  ફ્રી  નંબર :   Toll Free Number- 1800 300 1947

ગુરુવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2013

Provisional Ansswer Key :DEO Exam:Date:08/09/2013.

Namskar Friends ,   Provisional Ansswer Key :DEO Exam:Date:08/09/2013.. Best of Luck friends.... 

Paper :1

Paper :2

સોમવાર, 9 સપ્ટેમ્બર, 2013

વિઘાલક્ષ્મી યોજના ....

વિઘાલક્ષ્મી યોજના ........વિઘાલક્ષ્મી યોજના . ..... click here...

વિઘાદીપ યોજના ....

વિઘાદીપ યોજના :       

વિઘાદીપ યોજના

મુંબઇ પ્રાથમિક શિક્ષણ ધારો ૧૯૪૯ અને તેને અનુસંધાનના નિયમો .....

મુંબઇ પ્રાથમિક શિક્ષણ ધારો ૧૯૪૯ અને તેને અનુસંધાનના નિયમો .. .  

.મુંબઇ પ્રાથમિક શિક્ષણ ધારો ૧૯૪૯ અને તેને અનુસંધાનના નિયમો . .

બુધવાર, 4 સપ્ટેમ્બર, 2013

ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકો માટેની ભરતી.....

તમે જાતેજ તમારું MERIT ગણો

મિત્રો , તમે  જાતેજ  તમારું MERIT ગણો :

HTAT નું RESULT કદાચ રવિવાર સુધીમાં આવી

નમસ્કાર મિત્રો , HTAT  નું  RESULT  કદાચ રવિવાર સુધીમાં આવી  શકેછે। ....આપ સૌને શુભકામના....