નમસ્તે મિત્રો , આ શૈક્ષણિક બ્લોગ માં શિક્ષણ ને લગતી માહિતી મળી રહે તે માટે નાનો પ્રયાસ કરવા માં આવ્યો છે .. કોઈ પ્રકાર ના અપેક્ષા વગર લોકો ને ઉપયોગી માહિતી પૂરી પાડવા નો હેતુ છે. મને જણાવતા ખુશી થાય છે કે આ બ્લોગ દરેક શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકો ને એક પ્રેરણા પૂરી પાડશે ... @@સુવિચાર @@ માણસ જ્યાં સુધી બીન સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણમાં હોય છે ત્યાં સુધી આળસુ,ઢીલો અને શુષ્ક રહે છે પણ જેવું વાતાવરણ બદલાઈને સ્પર્ધાત્મક થાય છે તેવો તે તરવરતો અને જીવંત બની જાય છે. પડકાર માણસને જીવંત બનાવે છે માટે પડકારથી ડરો નહીં, તેનો સામનો કરો. .

ગુરુવાર, 30 જાન્યુઆરી, 2014

બીજો તબક્કો

રાજ્ય ની બિન સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા માં શિક્ષક સહાયક / જુના શિક્ષક ની ભરતી

ઉમેદવારો ના નિમણુક પત્રો આપવાની કાર્યવાહી માટે સંબંધિત જીલ્લા શિક્ષણ અધિકારીશ્રી ની કચેરી માં હાજર રેહવા અંગે ની જાણ હવે પછી વેબ સાઇટ ઉપર મુકવામાં આવશે. આથી આ વેબ સાઇટ દરરોજ અચૂકપણે ચેક કરવા વિનંતી છે

પ્રથમ તબ્બકા માં પસંદ થયેલા ઉમેદવારો ની યાદી
બીજો તબક્કો
ઉમેદવારો માટેની સૂચના :
(1) બીજા તબક્કામાં શિક્ષણ સહાયક/જુના શિક્ષકની ભરતી માટે ગુજરાતી/અંગ્રેજી માધ્યમના ઉમેદવારોને શાળા પસંદગી માટેના વિકલ્પ તા. 29-01-2014 થી તા 31-01-2014 23:59 સુધી ઓનલાઇન ભરવાના રહેશે.
(2) ઓનલાઇન શાળા પસંદગી માટેના વિકલ્પની કાર્યવાહી તા. 29-01-2014 ના ૧૧-૦૦ કલાકથી શરૂ કરવામાં આવશે.
(3)ઉપરોકત નિયત કરેલ સમય મર્યાદા મા ઉમેદવાર દ્રારા ઓનલાઇન વિકલ્પ ભરવામાં નહિ આવે તો પ્રસ્તુત ભરતિ પ્રક્રિયામાંથી ઉમેદવાર પોતાના હ્ક્ક આપો આપ ગુમાવશે.
(4)પ્રથમ તબક્કામાં જે ઉમેદવારો એ પસંદગી વિકલ્પ આપેલ નથી તેઓનો હક્ક આપોઆપ રદ થઇ જાય છે અને તેઓં પ્રસ્તુત પસંદગી પ્રક્રિયા માં ભાગ લઈ શકશે નહિ
(5)જે ઉમેદવારો નો બીજા તબક્કામાં સમાવેશ થતો હશે તે ઉમેદવારો જ શાળા પસંદગી કરી શકશે.
શાળા પસંદગી ના વિકલ્પ ભરવા માટે ની માહિતી પુસ્તિકા
શાળા પસંદગી ના વિકલ્પ ભરવા માટે

શનિવાર, 25 જાન્યુઆરી, 2014

બુધવાર, 22 જાન્યુઆરી, 2014

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दुंगा '
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर उन्हें वंदन करे और उनसे प्रेरणा लें .

 

માધ્યમિક શાળાઓમાં ગુનોત્સવ આવી રહ્યો છે ...

 મિત્રો , માધ્યમિક શાળાઓમાં  ગુનોત્સવ  આવી રહ્યો છે   ..........

શુક્રવાર, 17 જાન્યુઆરી, 2014

મુખ્ય શિક્ષક ભરતી ૨૦૧૩-૧૪ Final Merit List .....(1) પ્રથમ તબક્કામાં ઉમેદવારોને જિલ્લા પસંદગી માટે તા.૨૭-૦૧-૨૦૧૪ થી તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૪ સુધી બોલાવેલ છે.

(2) પ્રથમ તબક્કામાં ૬૩.૫૮% મેરીટ સુધીના ઉમેદવારો કોલ-લેટર મેળવી શકશે.

(3) શારીરીક અશકતતા ધરાવતા અલ્પદ્રષ્ટિ(LV) ના ૫૭.૭૦% અને હલનચલન(OH) ના ૬૦.૩૮% સુધી મેરીટ ધરાવતા ઉમેદવારો કોલ-લેટર મેળવી શકશે.
(4) જિલ્લા/નગર શિક્ષણ સમિતિની પસંદગી કાર્યવાહી માટે તા.૨૪-૦૧-૨૦૧૪ ના ૧૧.૦૦ કલાકેથી ઉમેદવારોએ ઓન લાઈન વેબસાઈટ ઉપરથી જ કોલ-લેટર મેળવી લેવાના રહેશે. અન્ય કોઈ પ્રકારે કોલ-લેટર મોકલવામાં આવશે નહિ.
(5) ઉમેદવારોએ લાયકાતના તમામ વર્ષ/પ્રયત્નની માર્કશીટ્સ/પ્રમાણપત્રો અને અનુભવ અંગેના આધાર-પુરાવાની ઓરીજીનલ અને દરેકની એક ઝેરોક્ષ નકલ અવશ્ય સાથે લાવવાની રહેશે અન્યથા જિલ્લા/નગર શિક્ષણ સમિતિની પસંદગી કરવા દેવામાં આવશે નહીં.


ગુરુવાર, 16 જાન્યુઆરી, 2014

રાજ્ય ની બિન સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા માં શિક્ષક સહાયક / જુના શિક્ષક ની ભરતી

પ્રથમ તબક્કો
ઉમેદવારો માટેની સૂચના :
(૧) પ્રથમ તબક્કામાં શિક્ષણ સહાયક/જુના શિક્ષકની ભરતી માટે ગુજરાતી/અંગ્રેજી માધ્યમના ઉમેદવારોને શાળા પસંદગી માટેના વિકલ્પ તા. 16-01-2014 થી તા 18-01-2014 23:59 સુધી ઓનલાઇન ભરવાના રહેશે.
(૨) ઓનલાઇન શાળા પસંદગી માટેના વિકલ્પની કાર્યવાહી તા. 16-01-2014 ના ૧૧-૦૦ કલાકથી શરૂ કરવામાં આવશે.
(૩) ઉપરોકત નિયત કરેલ સમય મર્યાદા મા ઉમેદવાર દ્રારા ઓનલાઇન વિકલ્પ ભરવામાં નહિ આવે તો પ્રસ્તુત ભરતિ પ્રક્રિયામાંથી ઉમેદવાર પોતાના હ્ક્ક આપો આપ ગુમાવશે.
શાળા પસંદગી ના વિકલ્પ ભરવા માટે ની માહિતી પુસ્તિકા
શાળા પસંદગી ના વિકલ્પ ભરવા માટે

પ્રથમ તબક્કામાં નીચે પત્રકમાં દર્શાવેલ મેરીટ સુધીના ઉમેદવારો પોતાની શાળા પસંદગી માટેના વિકલ્પ ભરી શકશે

વિષય

ગુજરાતી
હિન્દી
અંગ્રેજી
અર્થશાસ્ત્ર
ગણિત
રસાયણશાસ્ત્ર
ભૌતિક શાસ્ત્ર
જીવવિજ્ઞાન
સંસ્ક્રુત
આંકડાશાસ્ત્ર
સમાજશાસ્ત્ર
મનોવિજ્ઞાન
ભુગોળ
નામુ અને વાણિજ્ય
શારીરિક શિક્ષણ
તર્કશાસ્ત્ર
શિક્ષણ સહાયક
ગુજરતી માધ્યમ અંગ્રેજી માધ્યમ
૬૬.૮૧ -
૬૮.૫૧ -
૬૫.૩૧ ૬૯.૬૦
૬૪.૦૨ -
૬૦.૭૪ ૫૮.૫૬
૬૦.૩૩ -
૫૬.૦૮ ૬૮.૨૬
૬૧.૧૮ -
૬૮.૦૫ -
૫૪. ૦૦ ૫૫.૯૭
૬૧.૧૯ -
૬૦.૩૪ -
૫૮.૦૬ -  
૬૫.૭૬ -
૬૪.૩૫ -
૫૬.૦૭ -
જુના શિક્ષક
ગુજરતી માધ્યમ અંગ્રેજી માધ્યમ
૬૧.૯૫ -
૬૦.૨૫ -
૬૨.૮૭ ૬૮.૮૨
૪૭.૨૧ -
૫૨.૨૮ -
૫૯.૫૧ -
૫૩.૪૧ -
૫૫.૯૮ -
૬૪.૮૦ -
૫૦.૩૭ -
૫૮.૩૨ -
૫૭.૬૭ -
૫૯.૦૨ -
૪૮.૮૨ -
૫૮.૯૫ -
૫૧.૯૩ -


ખાલી જગ્યાની યાદી

GR No: CRR-10-2007-120320-G.5 dated 13th August, 2008 (કમ્પ્યુટર અંગેનું બેઝીક નોલેજ નક્કી કરવા બાબત)

Higher Secondary Merit List (First Round) for Shikshan Sahayak / Old Teachers - See more at: http://www.updatesmarugujarat.in/2014/01/higher-secondary-merit-list-first-round.html#sthash.L5e0Macq.dpuf
Higher Secondary Merit List (First Round) for Shikshan Sahayak / Old Teachers - See more at: http://www.updatesmarugujarat.in/2014/01/higher-secondary-merit-list-first-round.html#sthash.L5e0Macq.dpuf

સારસ્વત મિત્રો આપ જે ભરતી ની રાહ માં હતા તે Higher Secondary શિક્ષક ની ભરતી નો નગારે ઘા વાગી ગયો છે

 

રવિવાર, 12 જાન્યુઆરી, 2014

સ્વામી વિવેકાન્દાજી ને સત સત પ્રણામ

સ્વામી વિવેકાન્દાજી ને સત સત પ્રણામ 

 12th January,2014 (Sunday)


Nation & World At Large Celebrating, Since 1 Year,
150th Birth Anniversary OF Young Indian Sanysani,
SWAMI VIVEKANAND…..

12th Januay Is Birthddate Of Vivekanand.

“It Does Not Matter How Young Or Old You Are,
To Be A Wall In between Good & Evil.

What Matter Is The Will & Power Of Heart
To Win The Battle, Not For Victory But
For Betterment Of Fellow Brothers/Sisters…..”.

School Information Form : શાળા માહિતી ફોર્મ

School Information Form :

શાળા માહિતી ફોર્મ :સારસ્વત મિત્રો શાળા માહિતી ફોર્મ ભરવું ખુબજ  અગત્યનું અને સહેલું છે  ... અહી માહિતી અને ફોર્મ મુકેલ છે  ...

શુક્રવાર, 10 જાન્યુઆરી, 2014

तेज याददाश्त :-

तेज याददाश्त :-

चीजें जिन्हें खाने से दिमाग बहुत तेज चलने लगता है 


बार-बार भूलने की समस्या बहुत ही परेशानी देने वाली होती है। जिन लोगों के साथ ये समस्या होती है सिर्फ वे खुद ही नहीं उनसे जुड़े अन्य लोग भी कई बार समस्या में पड़ जाते है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ कई लोगों की याददाश्त कमजोर होने लगती है। किसी भी चीज को ढ़ूंढने या काम को याद रखने के लिए दिमाग पर जोर डालना पड़ता है।
नीचे लिखी चीजों को अपने आहार में शामिल करें और पाएं गजब की याददाश्त।

• ब्राह्मी-

ब्राह्मी का रस या चूर्ण पानी या मिश्री के साथ लेने से याददाश्त तेज होती है। ब्राह्मी के तेल की मालिश से दिमागी कमजोरी, खुश्की दूर होती है।

• फल-

लाल और नीले रंगों के फलों का सेवन भी याद्दाशत बढ़ाने में याददाश्त बढ़ाने में मददगार होते हैं जैसे सेब और ब्लूबेरी खाने से भूलने की बीमारी दूर होती है। 

• सब्जियां- 

बैंगन का प्रयोग करें। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व दिमाग के टिशू को स्वस्थ्य रखने में मददगार होते हैं। चुकंदर और प्याज भी दिमाग बढ़ाने में अनोखा काम करते हैं। 

• गेहूं -

गेहूं के जवारे का जूस पीने से याददाश्त बढ़ती है। गेहूं से बने हरीरा में शक्कर और बादाम मिलाकर पीने से भी स्मरण शक्ति बढ़ती है।

• अखरोट -

अखरोट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स व विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में मौजूद प्राकृतिक रसायनों को नष्ट होने से रोककर रोगों की रोकथाम करते हैं। इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। रोजाना अखरोट के सेवन से याददाश्त बढ़ती है। ....

રવિવાર, 5 જાન્યુઆરી, 2014

GREEN VEGETABLES

GREEN VEGETABLES  ....

- क्या आपको पत्ता गोभी पसंद नहीं ?
- क्या आपको फुल गोभी में कोई स्वाद नहीं आता?
- क्या धनिया में कोई खुशबू ही नहीं आती ?
- क्या लौकी में कोई स्वाद और मिठास नहीं ?
बहुत संभव है की ये सब्जियां बहुत सारे केमिकल खाद और पेस्टीसाइड्स का प्रयोग कर उगाई गई है.
जो सब्जियां गोबर खाद या जैविक खाद से उगाई जाती है उनका स्वाद और खुशबू दोनों ही लाजवाब होते है.
सुरक्षित भोजन और सुरक्षित पानी दोनों ही हमारा अधिकार है , हमारे मूलभूत अधिकार है.
अपने सब्जी वालें से जैविक खेती से उपजी सब्जियां और फल मांगे. जब मांग बढती है तो उसकी उपज होतीहै.

શુક્રવાર, 3 જાન્યુઆરી, 2014

चीकू खाने के फायदे ......

चीकू खाने के फायदे : 

-चीकू हमारे ह्रदय और रक्त वाहिकाओं के लिए बहुत लाभदायक होता है।
- चीकू कब्ज और दस्त की बिमारी को ठीक करने बहुत सहायक होता है।
- चीकू खाने से gastrointestinal CANCER के होने का खतरा कम होता है।
- चीकू में Beta-Cryptoxanthin होता है जो की फेफड़ो के कैंसर के होने के खतरे को कम करता है।
- चीकू एनिमिया होने से भी रोकता है।
-यह हृदय रोगों और गुर्दे के रोगों को भी होने से रोकता है।
- चीकू खाने से आंतों की शक्ति बढती है और आंतें अधिक मजबूत होती हैं।
- चीकू की छाल बुखार नाशक होती है। इस छाल में टैनिन होता है।
- चीकू के फल में थोड़ी सी मात्रा में संपोटिन नामक तत्व रहता है। चीकू के बीज मृदुरेचक और मूत्रकारक माने जाते हैं। चीकू के बीज में सापोनीन एवं संपोटिनीन नामक कड़वा पदार्थ होता है।
- चीकू शीतल, पित्तनाशक, पौष्टिक, मीठे और रूचिकारक हैं।
- चीकू के पे़ड की छाल से चिकना दूधिया- `रस-चिकल` नामक गोंद निकाला जाता है। उससे चबाने का गोंद च्युंइगम बनता है। यह छोटी-छोटी वस्तुओं को जो़डने के काम आता है। दंत विज्ञान से संबन्धित शल्य çRया में `ट्रांसमीशन बेल्ट्स` बनाने में इसका उपयोग होता है। `
- चीकू ज्वर के रोगियों के लिए पथ्यकारक है।
- भोजन के एक घंटे बाद यदि चीकू का सेवन किया जाए तो यह निश्चित रूप से लाभ कारक है।
- चीकू के नित्य सेवन से धातुपुष्ट होती है तथा पेशाब में जलन की परेशानी दूर होती है।